Testimonials


 
 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

  หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ  
 
 
   
  คำแนะนำข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่ต้องยื่นในวันรายงานตัว  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
 
 
   
  เอกสารแนบท้ายประกาศ  
 
 
   

 
 
 
powered by INET