สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน 

โดยเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลและยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. สำเนาใบสมัครฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน  1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ http://dmcr.thaijobjob.com/

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร

คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558  ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ วันที่ 5 มีนาคม 2558  ทางเว็บไซต์ http://dmcr.thaijobjob.com  หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันที่  วันที่ 9 มีนาคม 2558  ทางเว็บไซต์ http://dmcr.thaijobjob.com  หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-141-1308 ในวันและเวลาราชการ

8.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

Copyright (c) 2012 Internet Thailand PCL