ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 1  นายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 2  นักวิชาการประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 4  นักจัดการงานทั่วไป   
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 5  นักวิชาการพัสดุ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 7  นักประชาสัมพันธ์  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 8  นักวิชาการเงินและบัญชี  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 9  เจ้าพนักงานธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 10  เจ้าพนักงานพัสดุ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 11  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 12  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 13  เจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 14  นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 15  นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 16  นายท้ายเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 17  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 18  กะลาสี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องเพื่อขอข้อมูลผลการสอบ


ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 1  นายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 2  นักวิชาการประมง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 4  นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 5  นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 7  นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 8  นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 9  เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 10  เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 11  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 12  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 13  เจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 14  นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 15  นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 16  นายท้ายเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 17  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 18  กะลาสี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
แก้ไข เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 90095 – 90264)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ 3 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ 
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 1  นายสัตว์แพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 2  นักวิชาการประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 4  นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 5  นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 7  นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 8  นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 9  เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 10  เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 11  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 12  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 13  เจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 14  นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 15  นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 16  นายท้ายเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 17  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งที่ 18  กะลาสี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 2 ผังที่นั่งสอบ และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 3 วิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนชลประทานวิทยา


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

หมายเหตุุ  จากเดิมวันที่ 17 มีนาคม 2560 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2560


ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเล