สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

    แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

    สำเนาใบสมัครฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน  1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทร. 02-141-1308


ภายในวันที่  9  มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกหน่วยที่สมัครผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 - 9  มีนาคม 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ http://dmcr.job.thai.com/
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10  มีนาคม 2560   ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ http://dmcr.job.thai.com/  หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดสอบข้อเขียน) ภานในวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือที่
ทางเว็บไซต์ http://dmcr.job.thai.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  โทร. 02-141-1308  ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.