กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารพันปัญหา
  คำตอบ : ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน 

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

    แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

    สำเนาใบสมัครฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน  1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
 
โทร. 02 141 1307 , 02 141 1308

ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dmcr.thaijobjob.com
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ โดยสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1.นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

2.การชำระผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่านตู้ ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน  ATM และนำไปทำรายการชำระเงินที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 22.00 น. ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐาน

3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Paymant (KTB Online หรือ net bank) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น.
 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

การชำระเงินค่าสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือ 12 พฤศจิกายน 2565
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/  หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
คำตอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 02 141 1307 , 02 141 1305 เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  โทร. 02 141 1307 , 02 141 1308 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชา และทางของคุณวุฒิ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://203.21.42.34/acc/