สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน 

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

    แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

    สำเนาใบสมัครฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน  1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
 
โทร.02-141-1302

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกหน่วยที่สมัครผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่18 - 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dmcr.thaijobjob.com
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ โดยสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1.นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่18 - 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
2.การชำระผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่านตู้ ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน  ATM และนำไปทำรายการชำระเงินที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 
18 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น. ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐาน
3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Paymant (KTB Online หรือ net bank) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่
18 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
***การชำระเงินค่าสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือ วันที่ 
25 สิงหาคม 2563
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/  หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หรือทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/   หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  โทร. 02-141-1302 ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-141-1302 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
12. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชา และทางของคุณวุฒิ ได้จากที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชา และทางของคุณวุฒิ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://203.21.42.34/acc/